การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

NCTAECT 6TH NATIONAL CONFERENCE ON THAI ASSOCIATION EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY:

29 เมษายน
2566

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิจัย

เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

NCTAECT 6TH NATIONAL CONFERENCE ON THAI ASSOCIATION EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY: ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

วัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 6
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และเทคโนโลยี ไปสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

(ขยายเวลาส่งบทความได้ถึงวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566)