การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทการลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2566

ชำระค่าลงทะเบียนปกติ 

ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2566

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลทั่วไป

1,800 บาท

2,000 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลทั่วไป ของสถาบันเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน หรือเป็นสมาชิกของสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

1,600 บาท

1,800 บาท

*ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ต้องการนำเสนอผลงาน ต้องลงทะเบียนและส่งบทความ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566
**ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 (ต้องการใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมงาน มีค่าใช้จ่าย 500 บาท)

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

   1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://nctaect2023.com

        นำเงินเข้าบัญชี ตามข้อกำหนดการลงทะเบียนประเภทต่างๆ 
        ชื่อบัญชี  สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

        ธนาคารกรุงเทพ  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         เลขที่บัญชี 907-7-48491-4
   2. เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน และแนบสลิปเพื่อแจ้งการชำระเงินที่  https://nctaect2023.com/registration-payment

 

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 

https://nclist.fiet.kmutt.ac.th

E-mail : [email protected]