การบรรยายพิเศษ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้บรรรยายหลัก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข