หน่วยงานที่ร่วมมือ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

คณะกรรมการดำเนินงาน

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

6th National Conference on Educational Communications and Technology: 

-----------------------------------------------------------------

คณะกรรมการร่วมจัดงาน

1. สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

13. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

14. สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย

15. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

17. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์กไทย (TCU &Thai MOOC)

18. Amazon Web Services (AWS)

19. AIS Academy

20. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม