ผลงานที่สามารถส่งมาเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

 

ท่านสามารถส่งบทความในสองกลุ่ม  17 หัวข้อย่อยได้ดังนี้
1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสังคม (Innovation in Learning for Social Development) 
1.1 การออกแบบหลักสูตร การสอนและการประเมิน (Curriculum, Instruction, and Assessment)        

1.2 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technologies)             

1.3 คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for education)

1.5 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและผู้เรียน (Professional Development of Teachers and Learners)            

1.6 นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนดิจิทัล (Communication Arts and Digital Mass Communication)
1.7 เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต (Metaverse Technology)

1.8 การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management and Transfer)

1.9 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ความยั่งยืน (Educational Management of Sustainable Development)
1.10 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ความยั่งยืน (Community Management for Sustainable Development)
1.11 การพัฒนาผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurs)

1.12 หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ (Related Topics in Learning Development)

 

2. การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Technology Integration for Industrial Development) 

2.1 วิศวกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ (Engineering and Technology Application)       
2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการ (Product Design and Process Development)
2.3 พลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Renewable Energy for Sustainability)   
2.4 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Management)
2.5 หัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง (Related Topics in Industrial Development)