รูปแบบเอกสาร

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย ชิดขอบบน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด TH SarabunPSK ขนาด 18 points ตัวหนา 

ชื่อเรื่องทั้งภาษาอังกฤษ ชิดขอบบน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด TH SarabunPSK ขนาด 18 points ตัวหนา

 

ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาไทยให้ครบทุกคน[1]* และต้องใส่เชิงอรรถ 14 points[2]

ชื่อผู้เขียนและคณะ: ชื่อเต็มภาษาอังกฤษให้ครบทุกคน1* และต้องใส่เชิงอรรถขนาด 14 points2  

 

บทคัดย่อ [16 point] (ไม่เกิน 300 คำ)

       เนื้อความ [14 point] … (ประกอบด้วย ส่วนนำ วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย) 

……………………………........................…………………………………………………..............................…………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

คำสำคัญ: [14 point] (3-5 คำ)

 

ABSTRACT [16 point] 

Content [14 point] ………………………………........................……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………………………….

Keywords: [14 point] (3-5 คำ ตรงกับคำสำคัญ)

 

บทนำ [16 point]

       เนื้อความ [16 point] (เพื่อกล่าวถึงปัญหา ที่มา และรวมถึงการตรวจเอกสาร (Literature review) ด้วย) ……………………………….....................................................……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

วัตถุประสงค์การวิจัย [16 point]

       หากมีหลายข้อ ให้เขียนเป็นข้อ ๆ [16 point] (ควรเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง และความเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการวิจัยได้) ……………………………….....................................................……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

 

วิธีดำเนินการวิจัย [16 point]

       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

เครื่องมือวิจัย

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

การเก็บรวบรวมข้อมูล

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

การวิเคราะห์ข้อมูล

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

……………………………………………………………………16 point …………...........................………………………………………

 

สรุปผลการวิจัย [16 point]

เนื้อความ [16 point] (เป็นการเสนอผลของการวิจัย ควรควบคู่ไปกับการใช้ตาราง หรือภาพประกอบการอธิบาย) ……………………………….....................................................……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

 

อภิปรายผลวิจัย [16 point]

เนื้อความ [16 point] (ชี้แจงว่าผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือแตกต่างไปจากผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้) ……………………………….....................................................……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ [16 point]

เนื้อความ [16 point] (เป็นข้อเสนอแนะที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือทิ้งประเด็นคำถามการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการวิจัยต่อไป)

……………………………….....................................................……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

………………………………………………………………………………...........................………………………………………………………

 

รายการอ้างอิง  [16 point]

         การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องใช้ระบบชื่อและปี (name-and-year system) เช่น จินดำ(2536) รายงานว่า…….... หรือ………….... (ศิวาพร และ สลักจิต, 2536) 

ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย ค.ศ. เช่น Jackson (1967)………... หรือ……….... (Murashige and Skoog, 1962)

ในกรณีที่มีผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ใช้ และคณะ เช่น สมศรี และคณะ (2530)…... หรือ……..... (สมศรี และคณะ, 2530) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก เช่น Schaad et al. (1992) หรือ….... (Schaad et al., 1992) และให้ใส่ชื่อครบทุกคนในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

ในบัญชีเอกสารอ้างอิง ซึ่งปรากฏอยู่ท้ายเรื่อง กำหนดให้ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 12 points กำหนดระยะห่างบรรทัดเป็นค่าแน่นอน ขนาด 13 points การพิมพ์เอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับให้พิมพ์แบบหน้าลอย โดยบรรทัดแรกของเอกสารอ้างอิงแต่ละฉบับ ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้า ส่วนบรรทัดที่เหลือของฉบับนั้น ให้เยื้องเข้ามาทางขวา 0.5 นิ้ว และจัดข้อความแต่ละย่อหน้าแบบข้อความชิดซ้าย ห้ามจัดแบบกระจาย หากมีตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์หรืออักษรกรีก ให้ใช้ฟอนต์ Symbol ขนาด 10 points หรือขนาดเท่ากับตัวอักษรอื่นในบรรทัดนั้น 

การเรียงลำดับเอกสารอ้างอิง ให้เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยขึ้นก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ และไม่ต้องใส่หมายเลขนำหน้า ให้แสดงเฉพาะเอกสารที่นำมาอ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น โดยเรียงลำดับดังนี้

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อ และตามด้วยปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์

เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ให้เรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของชื่อสกุล (ถ้ามีหลายคนให้เรียงไปตามลำดับ) และตามด้วยปี ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ (เรียงจากปีเก่า มาปีที่ใหม่สุด ตามลำดับ) 

 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

1. สำหรับวารสาร (Journal)

วารสารภาษาไทย

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ.. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร(ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่(ฉบับที่): หน้า. DOI (ถ้ามี).

วารสารภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น 

ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง., ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. ชื่อสกุล. ปี ค.ศ.. ชื่อเรื่อง (ตัวอักษรแรกที่ขึ้นต้นประโยคเท่านั้นที่เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่). ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่(ฉบับที่): หน้า. DOI (ถ้ามี).

 

 

 

2. ตำรา (Text books) 

ตำราภาษาไทย 

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ.. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า.

ตำราภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น 

ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง., ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. ชื่อสกุล. ปี ค.ศ.. ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า.

3. ตำรา (Text books) ที่มีผู้เขียนในแต่ละบท

ตำราภาษาไทย 

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ชื่อตัว ชื่อสกุล ของบทที่อ้าง. ปี พ.ศ.. ชื่อบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. หน้าที่พิมพ์. ในชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ชื่อตัว ชื่อสกุล (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์. จำนวนหน้า. 

ตำราภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น 

ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง., ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. ชื่อสกุล (ของบทที่อ้าง). ปี ค.ศ.. ชื่อบทที่อ้าง. หน้าบทที่ตีพิมพ์. In: ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. ชื่อกลาง., ชื่อสกุล. อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. ชื่อสกุล. (ed. หรือ eds.). ชื่อหนังสือ (ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่). สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์.

4. เอกสารประกอบรายงานประชุม สัมมนา (Reports and Proceedings) ควรเรียงลำดับดังนี้ 

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ.. ชื่อเรื่อง. หน้าที่พิมพ์. ในชื่อรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่.

ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง., ชื่อสกุล. อักษรตัวแรกของชื่อแรก.อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. ชื่อสกุล. ปี ค.ศ.. ชื่อเรื่อง. หน้าที่พิมพ์. ในชื่อรายงานหรือการประชุม. วัน เดือน ปี ที่จัด. สถานที่.

5. ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายทาง Internet ควรเรียงลำดับดังนี้ 

ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อตัว ชื่อสกุล (ใช้ และ คั่นชื่อสุดท้าย) ชื่อตัว ชื่อสกุล. ปี พ.ศ. (ค.ศ.). ชื่อเรื่อง. [Online]. Available: http://www.………… . (สืบค้นเมื่อ เดือน ปี).

ชื่อสกุล, อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง., ชื่อสกุล. อักษรตัวแรกของชื่อแรก.อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. (ใช้ and คั่นชื่อสุดท้าย) อักษรตัวแรกของชื่อแรก. อักษรตัวแรกของชื่อกลาง. ชื่อสกุล. ปี ค.ศ.. ชื่อเรื่อง. [Online]. Available: http://www.………… . (Retrieved เดือน, ค.ศ.).

 

 

 

[1] ชื่อหน่วยงานที่สังสัด, ที่อยู่ จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาไทย

[2] ชื่อหน่วยงานที่สังกัด, ที่อยู่ จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาไทย

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด, ที่อยู่ จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด, ที่อยู่ จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ

Corresponding author: E-mail………………..

ท่านสามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารต้นแบบได้ที่นี่
https://docs.google.com/document/d/1oXVXSWxujhCIU7XSPdKnP-IqXaaxVzQK/edit?usp=sharing&ouid=116781239244309966316&rtpof=true&sd=true