ติดต่อสอบถาม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 
รศ.ดร.สุรพล บุญลือ   081-428-9275

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  081-645-5570
รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์  095-307-4503