การนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

กำหนดการรับททความ

เมื่อผ่านการพิจารณาตอบรับแล้ว ผู้นำเสนอต้องบันทึกวีดีโอการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช้ power point ความยาวไม่เกิน 10 นาที ต่อ 1 เรื่อง จัดเก็บใน link ที่จัดให้ แล้วขอเชิญเข้ามาร่วมประชุมวิชาการรูปแบบ online (Zoom Meeting) ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. พร้อมตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที ซึ่งผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทุกท่านจึงจะได้รับเกียรติบัตรจากทางผู้จัดงาน และบทความฉบับเต็มของท่านที่เป็นไฟล์ pdf จะถูกเผยแพร่ใน Conference Proceedings ทางระบบ online

 

 

กำหนดการสำหรับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม

พร้อมขำระค่าลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2566

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

ภายใน วันที่ 5 เมษายน 2566

ส่งบทความปรับแก้ไข

ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2566

แจ้งตอบรับเข้าร่วมนำเสนอ

ภายใน วันที่ 15 เมษายน 2566

 

 

ส่งวีดีโอการนำเสนอเข้าในระบบตาม link ที่ให้

วันที่ 20 เมษายน 2566

วันประชุมวิชาการรูปแบบ Online Meeting

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 .

 

 

เผยแพร่รายงานประชุมวิชาการ (Proceedings)
และรับใบประกาศนียการนำเสนอ

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566