ประวัติของสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT)

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT)

  • สมาคมเทคโนโลยีการศึกษา เป็นสมาคมวิชาชีพ เกิดขึ้นจากเดิมเป็นการร่วมทำกิจกรรมวิชาการและสังสรรค์ที่เรียกว่า "งานโสต ฯ - สัมพันธ์" ซึ่งได้จัดมาแล้วอย่างยาวนาน กว่าสามสิบปี จึงเกิดเป็น "สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา" เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในหน่วยงานและในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ และในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา งานด้านสื่อการเรียนการสอน งานด้านสื่อสารมวลชน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้มีความร่วมมือกับสมาคมเพื่อการศึกษาและกลุ่มวิชาการด้านสื่ออีกหลายๆ แห่งทั้งในระดับชาติ และนานาชาติทั่วโลกซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรที่มีบทบาทต่อการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการศึกษาของประเทศนั้นๆ
  • สมาชิกของกลุ่มจะประกอบไปด้วย สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ที่สมัครเข้าร่วมในเว็บไซต์และร่วมกิจกรรมต่างๆโดยงบประมาณได้มาจากการทำกิจกรรมวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรม รวมถึงการบริจาคของสมาชิกหรือผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา