กำหนดการสำคัญ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

 

กำหนดการการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น.
รูปแบบการประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual Conference)

 

8:30 - 9:00 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

9:00 - 9:30 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ

  • กล่าวรายงาน โดย  ผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาประจำศูนย์สุพรรณบุรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

  • กล่าวเปิดงาน  โดย  รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    

  • กล่าวขอบคุณความร่วมมือทางวิชาการ  โดย  รศ.ดร.สุรพล บุญลือ  นายกสมาคมสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

9:30 - 10:30 น.

บรรยายพิเศษ  เรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

โดย ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

10:30 - 12:00 น.

นำเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

ห้องที่ 1  

ห้องที่ 2

ห้องที่ 3

ห้องที่ 4

ห้องที่ 5

ห้องที่ 6

ห้องที่ 7

ห้องที่ 8

ห้องที่ 9

ห้องที่ 10

12:00 - 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 16:00 น.

นำเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

ห้องที่ 1  

ห้องที่ 2

ห้องที่ 3

ห้องที่ 4

ห้องที่ 5

ห้องที่ 6

ห้องที่ 7

ห้องที่ 8

ห้องที่ 9

ห้องที่ 10

16.00-16.30 น. -ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับรางวัล
-ร่วมทำแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการเพื่อรับวุฒิบัตร จากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมและกล่าวปิด  โดย  รศ.ดร.สุรพล บุญลือ  นายกสมาคมสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา