ที่มาและวัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

ที่มาและวัตถุประสงค์ของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 6  

   การประชุมวิชาการระดับชาติของสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องในความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ในการจะพัฒนาการศึกษา การเรียนรู้ของชาติไทย โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ มาช่วยลดช่องว่างของการเรียนรู้ และจะยังให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป